dinsdag 23 november 2010

Proces Elisabeth Sabaditsch-Wolff


O. Delecruze - 23 NOVEMBER 2010


Verslag dag 1

Het proces tegen Elisabeth Sabaditsch-Wolff wegens "het denigreren van religieuze leerstellingen" begint vandaag (23 november 2010) in Wenen. Voor degenen die niet zo bekend zijn met deze zaak, zie de lijst van artikelen op HVV onderaan dit bericht. De naam Elisabeth Sabaditsch-Wolff wordt in het verslag soms afgekort met "ESW".

Zoals Baron Bodissey schrijft: Dit is een historisch moment. Hieronder een foto die vandaag gemaakt is in de rechtszaal in Wenen, met dank aan SOS Heimat:
Nieuwe berichten worden bovenin toegevoegd:

———————————————————————————————

Laatste update 13:34: De rest van de hoorzitting is uitgesteld tot 18 januari, dus het lijkt erop dat Elisabeth's beproeving met ten minste enkele maanden zal worden uitgerekt. Degenen van u die gelovig zijn, bid voor haar.

Hieronder is het eindverslag van Henrik Raeder Clausen:

De journaliste van het (linkse) magazine NEWS [Veronika Dolna, die Elisabeth heeft "aangegeven"] werd als getuige opgeroepen. Technische aspecten van haar bandopname-apparatuur werden door de rechter besproken, met inbegrip van het feit dat van het eerste seminar maar een half uur op de band stond.

De rechter vroeg naar een aantal uitspraken die geciteerd worden, die opgenomen zijn in de pauzes tijdens de seminar, en dus niet van het seminar zelf zijn. Slechts drie tot vier personen hebben die uitspraken gehoord, niet 32 of meer, wat het criterium is voor een "in het publiek" gedane uitspraak. Dit is belangrijk om juridische redenen, omdat alleen uitspraken gedaan ten overstaan van een grote groep kunnen worden bestraft.

De rechter graafde verder door in de methodiek van de journaliste. Waarom heeft de journalist uitspraken geciteerd die in de pauzes gemaakt werden, die dus geen deel uitmaakten van de seminar zelf? De journaliste antwoordde: "Om journalistieke redenen". Ook voor dramaturgische redenen, dat het voor een meer dramatisch en pakkend artikel zorgt.

Verder vroeg de rechter of het op voorhand duidelijk was gemaakt dat de journalist de seminars zou opnemen. Ze reageerde dat ze het niemand had verteld, omdat haar werk "onderzoeks-journalistiek" betrof, een journalistieke techniek.

De advocaat (van Elisabeth) vroeg nog wat dieper door over de kwestie, of de citaten nu deel uitmaken van het seminar of nonchalante opmerkingen waren die in de pauzes werden gemaakt.

Vervolgens werden de gebeurtenissen met betrekking tot de opera "Idomeneo" besproken. De achtergrond hiervan is dat de voorstelling door de Deutsche Oper Berlin van dit klassieke werk van Mozart, werd geannuleerd wegens druk uit islamitische hoek. De regisseur had in de enscenering de onthoofding van Boeddha, Jezus en Mohammed toegevoegd aan het oorspronkelijke stuk. Angst voor oproer was er de oorzaak van dat de voorstelling werd afgezegd. Het bekende Duitse tijdschrift Focus had, in die context, geschreven dat we onder geen beding aan dergelijke druk zouden moeten toegeven.

Dit vormde de afronding van dag 1, na een sessie van ongeveer drie uur. Aangezien er behoefte is om de complete opnamen (acht uur) van de seminars af te spelen, is de volgende hoorzitting gepland op 18 januari.

Er was ook sprake van een ernstige schending van de procedure: De journaliste van NEWS was niet opgeroepen als getuige, maar werd toch toegestaan gehoord te worden. Het is niet toegestaan dat getuigen aanwezig zijn bij hoorzittingen, voordat ze opgeroepen worden. De advocaat zal kijken naar mogelijke gevolgen hiervan.

Dit is het slot van de rapportage voor vandaag. Gelieve op 18 januari 2011 weer verder mee te lezen met het nieuws vanuit het front van de verdediging van de vrije Westerse samenleving.

[Nog een aanvullende opmerking van Baron Bodissey: In de tussentijd het verzoek aan allen die dit lezen om haar zaak bekend te maken. We moeten (bij wijze van spreken) een vuurtje laten wakkeren onder de fundamenten van de Oostenrijkse oligarchen die deze travestie van "gerechtigheid" veroorzaakt hebben.]

———————————————————————————————

Update 12:54: De hoorzitting is geschorst om 12:08 lokale tijd. De middagsessie wordt overgeslagen, omdat ze de hele bandopname moeten afdraaien die van Elisabeth's seminars gemaakt zijn, wat extra sessies zal vergen.

———————————————————————————————

Update 12:06: Amsterdams Post zal ook gaan live bloggen.

———————————————————————————————

Update 11:40: De advocaat van Elisabeth vraagt een uitleg voor verschillende statements:

Advocaat: Wat wordt bedoeld met "We zijn decadent"?

Elisabeth: Dat is het standpunt van de islamitische fundamentalisten [over ons].

Advocaat: Wat wordt bedoeld met "We willen geen sharia hier, punt"?

Elisabeth: Een vrije, seculiere samenleving is wat we willen.

Advocaat: Wat wordt bedoeld met "de islamitische wet is niet verenigbaar met vrije samenlevingen, dit moeten we begrijpen"?

Elisabeth: De islam is één geheel, en dit geheel is niet verenigbaar met vrije samenlevingen, zoals de Oostenrijkse.

Advocaat: Zijn er geen gesluierde moslim-mannen?

Elisabeth (lachend): Nee, dit is alleen een verplichting voor vrouwen.

Advocaat: U verwees naar Parijs, Brussel, Rotterdam. Wat is de betekenis daarvan?

Elisabeth: Dat is een verwijzing naar de no-go zones, waar de sharia daadwerkelijk wet is. Waar allochtone jongeren auto's in brand steken, met stenen gooien naar de politie, enz.

Aanklager: Zijn al deze personen moslims?

Elisabeth: De meerderheid.

Advocaat: Wat wordt er bedoeld als u zegt: "Hoe vaak hebben we niet te horen gekregen dat de islam een godsdienst van vrede is" Is dit aanzetten tot haat of geweld?

Elisabeth: Ik heb niet de bedoeling om tot haat of geweld aan te zetten. We moeten geïnformeerd worden, mensen bewust maken, onze politici informeren en brieven schrijven naar de kranten.

Advocaat: Wat wordt bedoeld met "We willen geen seksuele apartheid, polygamie?"

Elisabeth legt dan de polygamie in de islam uit, en het feit dat dit een realiteit is in het Europa van vandaag.

Elisabeth vertelt tenslotte over de Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet, het absolute recht om meningen te uiten, als een fundamentele voorwaarde voor een gezonde democratie.

Op dit punt aangekomen, zijn meer mensen gearriveerd. Er zijn 18 zitplaatsen voor het publiek, er zijn in totaal zo'n 30-35 toehoorders.

———————————————————————————————

Update 11:06: Een belangrijk moment tijdens de zitting is het punt waarop de 'Umdat al-Salik wa' uddat al-Nasik', of The reliance of the traveller and tools of the worshipper, wordt uitgepakt in de rechtzaal. Het is algemeen bekend als Reliance of the Traveller, wanneer men eraan refereert.

Ze gebruiken de herziene uitgave (gepubliceerd 1991, herzien 1994), dat is "The Classic Manual of Islamic Sacred Law" Umdat al-Salik door Ahmad ibn al-Misri Naqib (d. 769/1368) in het Arabisch, met op tegenoverliggende pagina's de Engels tekst, voorzien van commentaar en bijlagen", bewerkt en vertaald door Nuh Ha Mim Keller. Dit is een gezaghebbende bron van de soennitische islamitische wet, want het is als zodanig gecertificeerd door de Al-Azhar Universiteit in Caïro.

De advocaat gaat door een aantal punten van de aanklachten, en stelt Elisabeth een paar vragen:

Advocaat: Je zei: "Moslims doden als gevolg van de Islamitische leer. Christenen doden ook, maar niet vanwege hun religieuze leerstellingen." Zijn er dan geen verzen in de Bijbel die aanmoedigen om te doden?
Elisabeth: Niet in het Nieuwe Testament, en niet actief in praktijk gebracht vandaag de dag.

De advocaat zet de doodsbedreigingen tegen Ayaan Hirsi Ali uiteen en de beveiligingsmaatregelen waar ze onder moet leven.

Elisabeth vertelt dan over de moord op Theo van Gogh, en de citaten uit de Koran die gebruikt zijn om dat te 'rechtvaardigen'.

Dan een paar vragen en antwoorden:

Advocaat: "Zijn er kindhuwelijken in islamitische landen?"

Elisabeth: "Ja, bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, Jemen, Afghanistan. Ook Ayatollah Khomeini beval pedofilie aan, en de huidige Iraanse president Ahmadinejad beveelt diens leerstellingen aan.

Elisabeth: Volgens de Islamitische wet, zijn deze huwelijken wettelijk en gerechtvaardigd.

Advocaat: Zijn lijfstraffen, zoals het afhakken van ledematen, een deel van de islamitische wet?

Elisabeth: Ja, dit is bijvoorbeeld beschreven in Reliance of the Traveler.

[De advocaat en Elisabeth hebben uitgelegd over het klassieke soennitische islamitische boek Reliance of the Traveller, waar ze ter plekke een vers exemplaar van uitpakken.]

———————————————————————————————

10:50: Tundra Tabloids is druk aan het live-bloggen, wat overgenomen wordt door Save Free Speech. Henrik Raeder Clausen is in de rechtbank aanwezig, en communiceert met KGS die dit alles doorgeeft. Henrik zegt dat de Oostenrijkse TV buiten de rechtszaal staat met een cameraploeg.

———————————————————————————————

09:34: Opening

De zaal biedt plaats aan 15 toehoorders, maar er zijn er 25. ATV en andere media vragen om commentaar, maar op aanraden van de advocaat zegt ESW: "Geen commentaar nu, na de hoorzittingen."

De rechter informeert ESW over haar rechten, dat alles wat ze zegt tegen haar gebruikt kan worden.

De officier van justitie maakt een korte samenvatting van de verschillende statements door ESW, genomen uit de context van acht uur hoorcollege (seminar). Buiten de context klinken ze onheilspellend, zoals met de uitspraak een "burka spook", hij vergelijkt haar uitspraken met die van Susanne Winter, dat Mohammed een kind van zes getrouwd was, evenals het risico dat we uiteindelijk een burgeroorlog riskeren.

De advocaat van ESW spreekt van de beginselen van gendergelijkheid, vrijheid van godsdienst, en het gebrek aan wederkerigheid die bestaat in de islam, bijvoorbeeld dat andere religies niet vrijelijk kunnen worden uitgeoefend in verschillende islamitische landen. Dat ESW in islamitische landen opgroeide en de situatie van vrouwen er direct heeft ervaren.

Hij legt verder uit dat de genoemde statements ernstig uit hun context genomen zijn, en dat sommige niet in het openbaar gedaan waren, en dus niet relevant zijn voor de zaak. En dat de volle acht uur aan opnames afgespeeld moet worden om de context te begrijpen.

Hij gaat zich beroepen op drie getuigen-experts die kunnen onderbouwen dat ESW de waarheid spreekt:

Wafa Sultan
Hans Jansen
Robert Spencer


09:53: De rechter vraagt of we praten over islamitisch extremisme, of over de islam als zodanig?

Elisabeth legt uit dat we over de islam te praten als zodanig, zoals vastgelegd door zijn geschriften, en citeert Erdogan, dat er geen gematigde islam is.

De rechter aanvaardt dat de tapes afgespeeld moeten worden.

Vraagt dan om over dat wij 24 uur per dag voorgelogen zouden worden. Elisabeth legt het concept van taqiyya uit. De rechter zegt: "Dat is uw interpretatie", waarop Elisabeth reageert: "Nee, dit is de canonieke interpretatie".

Volgende vraag is: "Is de islam in een permanente oorlog met het Westen?"

Elisabeth verwijst naar de geschiedenis en kranten die dat documenteren, en dat Jihad bij tijd en wijle een van de pijlers van de islam wordt beschouwd.

10:15: Er wordt gerefereerd aan het "boerka spook" verhaal

Elisabeth had een foto van een vrouw in een boerka genomen in de Meitlinger Hauptstrasse, Wenen, en vertelde erover in haar seminars. Het is moeilijk om erachter te komen waarom de officier van justitie dit beledigend vindt, om niet te zeggen:  illegaal. De verdediging vraagt erover. Elisabeth legt een paar dingen uit over vrijheid voor vrouwen -- alle vrouwen -- om zelf te beslissen.

Er wordt dan verwezen naar de debatten op de OVSE, waar ze kindermishandeling heeft besproken, en zegt: Christelijke kardinalen molesteren kinderen in weerwil van hun geloof; als moslims dat doen is het in lijn met hun geloof. Als achtergrond relateert ze aan het huwelijk tussen Mohammed en Aisha, zoals gedocumenteerd door verschillende auteurs in de Hadith.

Pedofilie wordt besproken, in het licht gezien van Mohammed die het perfecte voorbeeld voor moslims is, zoals vermeld in de Koran 33:21. Dat betekent dat alles wat Mohammed ooit deed of zei, wat in de hadith staat.

Elisabeth legt uit wat de hadith collecties zijn, hoe ze een onmisbaar onderdeel van de islam vormen, als gevolg van 33:21 en andere soera's. En benadrukt dat ze geen uitspraken verzint, maar slechts uit de canonieke Islamitische geschriften citeert.

10:34: De rechter opent een discussie over of hier nu "alle moslims" worden bedoeld,

Elisabeth zegt: nee, aangezien de meeste moslims niet weten wat er in de koran staat, die in een taal (Arabisch) opgesteld is die ze niet begrijpen, en dus hun vertrouwen in de imams schenken voor interpretaties. Een paar vragen en antwoorden:

Rechter: "Is iedere moslim een jihadist?"

Elisabeth: "Nee, beslist niet. Maar de Jihad is (wel) een verplichting voor moslims."

Elisabeth: "Bekeerlingen, niet de culturele moslims, zijn problematisch."

Elisabeth: "Dit gaat over de leer van de islam, niet over moslims."

Rechter: "U zei toch 'moslims' in de seminars?"

Elisabeth: "Ja, in de context die nodig is om de relevantie ervan begrijpen"

Rechter: "Welk percentage van de moslims zijn jihadi's?"

Elisabeth: "Dat weet ik niet. Niet de meerderheid. Hoewel één promille genoeg is om een probleem te vormen".

Dan wordt over het citaat "de islam is k** " gedebatteerd. Elisabeth wijst erop dat zij in discussie was, aan de hand van visuele citaten, of het al dan niet legaal zou zijn om te zeggen "de islam is k** ".  Dus, wat we hier bespreken is de meta-vraag: Is het wel of niet strafbaar om de wettigheid te bespreken van de uitspraak: "De Islam is k** "? ...

———————————————————————————————

Lees meer op Gates of Vienna.

Eerdere artikelen over deze zaak op HVV:
Elisabeth's Voice
Fjordman: Sharia-doelwit: Elisabeth Sabaditsch-Wolff
Alweer een "hate-speech" zaak in Oostenrijk

En natuurlijk de video van Pat Condell (met Nederlandse ondertitels):


Geen opmerkingen: